5 Key take away จาก Closed Group Panel with Amazon Global Seller

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา Amazon และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา ซึ่งเป็น Closed Group Panel with Amazon Global Seller ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, EXIM BANK, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ และ provider ใน eco-system amazon โดยงานนี้คุณเตทัศน์ สุทธินุ่น CEO ของ Touchpoint Groups และตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี Key take away สำคัญ ที่ผู้ประกอบการ และเหล่านักการตลาดควรรู้ เพื่อเห็นถึงเทรนด์และแนวโน้มของ E-Commerce ดังนี้

  1. ไทยสามารถคว้าโอกาสในการสร้างรายได้ 663,900 ล้านบาท จากการส่งออกผ่าน E-Commerce ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
  2. E-Commerce มีความสำคัญต่อความสามารถในการส่งออกของ MSME เพราะช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดและทำให้สื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น
  3. MSME ไทย วางแผนใช้ E-Commerce เพื่อส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรให้มากขึ้นในอีก 5 ปี ข้างหน้า
  4. MSME ยังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายในการส่งออกออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคไม่ให้ E-Commerce ของไทยเติบโตอย่างเต็มที่
  5. MSME ต้องการความช่วยเหลือใน 3 ด้าน คือ การเพิ่มทรัพยากรด้านการศึกษาและฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับ E-Commerce การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อช่วยลดภาระขนส่งข้ามพรมแดนที่มีราคาสูง ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ

จาก Key take away 5 ข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่า E-Commerce ยังมีช่องว่างทางการตลาด และโอกาสอีกมากในการช่วยให้ธุรกิจเติบโตระดับโลกและทำกำไร ดังนั้น หากแบรนด์หรือธุรกิจไหนต้องการคว้าโอกาสดีๆ นี้ไว้ สามารถติดต่อ Touchpoint Groups ได้เลย เพราะเราเป็น Agency Partner กับ Amazon ที่พร้อมช่วยผลักดันให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก และเติบโตไปทั่วโลก

#TPG #Touchpointgroups #OutperformingExpectation #Amazon #Ecommerce

Leave a Reply