TPG Stories

ส่งต่อบ้านในฝันให้คนไทยทุกคนมีบ้านโดยไม่เสียค่าแบบ กับโครงการบ้านอยู่เย็น เป็นสุข จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

หลังจากที่ Touchpoint Groups ได้รับโจทย์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้เค้นศักยภาพสถาปนิกและนักออกแบบบ้านชาวไทย ทั้งรุ่นนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างแบบบ้านประหยัดพลังงาน ส่งต่อแบบบ้านที่ดี รักษ์โลก ทำให้คนไทยทุกคนมีบ้าน ด้วยความปรารถนาดีอันแรงกล้า เราในฐานะผู้ให้บริการ Full Service Marketing Agency จึงหอบหิ้วความหวัง ความฝัน ถักทอเกิดเป็นโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านอยู่เย็น เป็นสุข” จาก ธอส. โดยทาง…

  • September 16, 2023